Nội dung giảng dạy (Lớp học thêm toán 8)

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

NHÂN ĐA THỨC

Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

Bài 3. Luyện tập chung

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Bài 1. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

Bài 3. Luyện tập chung

 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

(Lớp học thêm toán 8)

Bài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hoặc thêm bớt hạng tử

Bài 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 6. Luyện tập chung

Bài 7. Phương pháp đưa về bình phương và ứng dụng giải một số bài toán liên quan đến đa thức bậc hai (Phần cơ bản) (2 buổi)

Bài 8. Các phương pháp khác để phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9. Phương pháp đưa về bình phương và ứng dụng giải một số bài toán liên quan đến đa thức bậc hai (Phần nâng cao)

CHIA ĐA THỨC

Bài 1. Chia đơn thức cho đa thức

Bài 2. Chia đa thức cho đơn thức

Bài 3. Luyện tập chung

Bài 4. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bài 5. Luyện tập

ÔN TẬP CHUNG (4 CHỦ ĐỀ TRÊN)

Ôn tập chung

 

 

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 (Lớp học thêm toán 8)

 

Bài 1. Phân thức đại số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 3. Rút gọn phân thức

Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 5. Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

Bài 6. Phép nhân và phép chia các phân thức đại số

Bài 7. . Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài 8. Các bài toán rút gọn tổng hợp

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 2. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. Luyện tập.

Bài 3. Phương trình tích

Bài 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài 6. Luyện tập chung

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Mở đầu về giải toán bằng cách lập phương trình

Bài 2. Dạng toán về quan hệ giữa các số, chữ số

Bài 3. Dạng toán chuyển động

Bài 4. Dạng toán năng suất

Bài 5. Dạng toán làm chung làm riêng

Bài 6. Toán có nội dung hình học

Bài 7. Luyện tập chung

 

 

BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Luyện tập

Bài 3. Bất phương trình tích

Bài 4. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 5. Luyện tập chung

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Ôn tập cuối năm

 

Liên hệ với chúng tôi

Xem thêm

0968.271.729