62 câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện khi đọc

Những câu hỏi này đặc biệt hữu ích khi bạn đặt cho trẻ trong các cuộc trò chuyện, thảo luận về ch. Chúng sẽ giúp trẻ có cơ hội rèn  duy phản biện và nâng cao khả năng đọc hiểu

(Lớp học thêm toán thầy Trường tổng hợp, Thầy Trường mở các lớp học thêm toán 8học thêm toán 7 tại Hà Nội)

1Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu bằng “Who” – “Ai”

 • Who caused harm? (Ai gây thiệt hại?)
 • Who was the most important character? (Ai là nhân vật quan trọng nhất?)
 • Who is responsible? (Ai là người chịu trách nhiệm?)
 • Who should have won? (Lẽ ra ai là người chiến thắng?)
 • Who would benefit? (Ai sẽ hưởng lợi?)
 • Who would be affected by this? (Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này?)

2Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu bằng “What” – “Cái gì/Điều gì…”

 • What would it be like if … ? (Sẽ như thế nào nếu…?)
 • What could happen if … ? (Chuyện gì có thể xảy ra nếu…)
 • What other outcomes might have happened? (Các kết quả khác có thể xảy ra là gì?)
 • What questions would you have asked? (Con có thể đặt ra những câu hỏi gì?)
 • What would you ask the author about … ? (Con có thể hỏi tác giả điều gì về…?)
 • What was the point of … ? (Mục đích của… là gì?)
 • What should have happened instead? (Thay vào đó, chuyện gì đáng lẽ phải xảy ra?)
 • What is that character’s motive? (Động cơ của nhân vật là gì?)
 • What else could have changed the whole story? (Điều gì khác có thể đã thay đổi toàn bộ câu chuyện?)
 • What can you conclude? (Con có thể rút ra kết luận gì?)
 • What would your position have been in that situation? (Trong tình huống đó, vị trí của con có thể là gì?)
 • What would happen if … ? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…?)
 • What makes your position stronger? (Điều gì giúp vị trí của con trở nên vững mạnh hơn?)
 • What was the turning point? (Bước ngoặt trong chuyện là gì?)
 • What is the point of the question? (Mục đích của câu hỏi là gì?)
 • What did it mean when … ? (Điều đó nghĩa là gì khi…?)
 • What is the other side of this argument? (Mặt kia của cuộc tranh luận này là gì?)
 • What was the purpose of … ? (Mục đích của… là gì?)
 • What does ______ mean? (… có nghĩa là gì?)
 • What is the problem you are trying to solve? (Vấn đề con đang cố gắng giải quyết là gì vậy?)
 • What does the evidence say? (Chứng cứ nói lên điều gì?)
 • What assumptions are you making? (Con đang đưa ra những giả định gì?)
 • What’s a better alternative? (Lựa chọn thay thế tốt hơn là gì?)

3Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “Where” – “Ở đâu”

 • Where did the story change? (Câu chuyện biến đổi ở đâu?)
 • Where would you most often find this problem? (Con thấy vấn đề này nhiều nhất ở đâu?)
 • Where are there similar situations? (Những tình huống tương tự diễn ra ở đâu?)
 • Where would you go to get answers to this problem? (Con sẽ tìm câu trả lời cho vấn đề này ở đâu?)
 • Where can this be improved? (Việc này có thể được cải thiện ở đâu?)
 • Where can you get more information? (Con có thể tìm kiếm nhiều thông tin hơn ở đâu?)

4Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “When” – “Khi nào”

 • When did the story change? (Câu chuyện biến đổi khi nào?)
 • When is this (un)acceptable? (Khi nào điều này có thể/không thể chấp nhận được?)
 • When does this become a problem? (Khi nào chuyện này trở thành rắc rối?)
 • When will we be able to tell if it worked? (Khi nào chúng ta có thể nói rằng việc đó có hiệu quả hay không?)
 • When is it time to stop? (Thời điểm dừng lại là khi nào?)

5Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “Why” – “Tại sao”

 • Why is this a problem? (Tại sao chuyện này lại là vấn đề rắc rối?)
 • Why did the character say … ? (Tại sao nhân vật lại nói…?)
 • Why did the author decide to … ? (Tại sao tác giả lại quyết định…?)
 • Why did that happen? (Tại sao chuyện này lại xảy ra?)
 • Why is this important? (Tại sao chuyện này lại quan trọng?)
 • Why do you think I (he, she, they) asked that question? (Tại sao con nghĩ mẹ (cô ấy, anh ấy, họ) lại hỏi câu hỏi đó?)

6Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “How” – “Như thế nào”

 • How would you solve … ? (Con sẽ giải quyết… như thế nào?)
 • How is this different from other situations? (Chuyện này sẽ khác thế nào nếu ở các hoàn cảnh khác?)
 • How is this similar to … ? (Chuyện này tương đương với… như thế nào?)
 • How would you use … ? (Con sẽ dùng… như thế nào?)
 • How could the story have ended differently? (Câu chuyện có thể kết thúc khác đi như thế nào?)
 • How does this work? (Chuyện này có tác dụng như thế nào?)
 • How could this be harmful? (Chuyện này có thể gây hại như thế nào?)
 • How else could this have been handled? (Chuyện này có thể xử lý theo hướng khác như thế nào?)
 • How should they have responded? (Lẽ ra họ nên phản ứng như thế nào?)
 • How would you feel about … ? (Con cảm thấy như thế nào về…?)
 • How does this change the outcome? (Con thấy chuyện này thay đổi kết cục như thế nào?)

7Các câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện khác

 • Can you give me an example? (Con có thể lấy một ví dụ không?)
 • Do you agree with … ? (Con có đồng tình với…?)
 • Can you compare this with … ? (Con có thể so sánh chuyện này với…?)
 • Can you defend the actions of … ? (Con có thể bảo vệ cho hành động của…?)
 • Could this be interpreted differently? (Điều này có thể được diễn giải khác đi không?)

Theo We Are Teachers

 

Liên hệ với chúng tôi

Xem thêm

0979.263.759